2019 Visiting Trip —— Huang Da Xian Palace

2019 Visiting Trip —— Huang Da Xian Palace

2019 Visiting Trip —— Huang Da Xian Palace

2019 Visiting Trip —— Huang Da Xian Palace

Learning content:
Ling Bao Tong Zhi Neng Nei Gong Shu
Traditional Chinese medicine and Taoist health preservation
Visit to Taoist temples
Yangzhai Feng Shui
Copying of Taoist Scriptures
Sachet DIY
……

Date: May 21-27, 2019

Venue: Huang Da Xian palace, Jinhua City, Zhejiang Province, China.

Fees: Membership price: $1088
Non-membership price: $1188