Library

Your Loation: Home > Library
zhuang zi sang zang ji sheng si si xiang

Book Name: zhuang zi sang zang ji sheng si si xiang

Classification: 102.1/XYQ

Type: Book

Author: xu ya qiao

Publisher: 文津出版社

Publish Date: 2014.2

ISBN/ISSN: ISBN 978-957-668-978-9

Type: 流通 In Circulation

Notes:

Book Brief: 庄子的丧葬观及生死思想跌宕玄妙,旨在破除我们悦生恶死的心理,他从自然宇宙观提出道通为一及通天下一气的理论,以为若能视万物为一,死亡便不足畏惧、挂怀,从而达到生死同状、生死一条的境界,如此便可超克死亡。本书即旨在透过庄子的丧葬及生死思想,阐发其对生死教育的诸多启示,以供关心庄子思想及教育者参考。